Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori

Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori

Date: April 2nd, 1993
Event: AJW Dream Slam 1
Wrestlers: Akira Hokuto, Shinobu Kandori
Match type: joshi

Akira Hokuto squares off with Shinobu Kandori.

Add to list

No account yet? Register