Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori

Akira Hokuto vs. Shinobu Kandori

Date: December 6th, 1993
Event: AJW St. Battle Final 1993
Wrestlers: Akira Hokuto, Shinobu Kandori
Match type: joshi

Akira Hokuto goes head-to-head with Shinobu Kandori.

Add to list

No account yet? Register