Kyoko Inoue vs. Shinobu Kandori

Kyoko Inoue vs. Shinobu Kandori

Date: August 25th, 1993
Event: AJW Legacy of Queens
Wrestlers: Kyoko Inoue, Shinobu Kandori
Match type: joshi

Kyoko Inoue battles Shinobu Kandori.

Add to list
ClosePlease login

No account yet? Register