Saki Kashima, Ruaka & Natsuko Tora vs. Tam Nakano, Unagi Sayaka & Mina Shirakawa

Saki Kashima, Ruaka & Natsuko Tora vs. Tam Nakano, Unagi Sayaka & Mina Shirakawa

Artist of Stardom Champions Tam Nakano, Unagi Sayaka and Mina Shirakawa defend their titles against Saki Kashima, Ruaka and Natsuko Tora.

Add to list

No account yet? Register