KiLynn King vs.
Yuka Sakazaki

KiLynn King vs. Yuka Sakazaki

Date: July 12th, 2021
Event: AEW Dark: Elevation
Wrestlers: KiLynn King, Yuka Sakazaki
Match type: --

Yuka Sakazaki takes on KiLynn King.

Add to list
ClosePlease login

No account yet? Register