Lita & Essa Rios
vs. Sho Funaki & Taka Michinoku

Lita & Essa Rios vs. Sho Funaki & Taka Michinoku

Date: May 21st, 2000
Event: WWF Heat
Wrestlers: Sho Funaki, Lita, Taka Michinoku, Essa Rios
Match type: intergender match, tag team match

Lita and Essa Rios face off with Sho Funaki and Taka Michinoku.

Add to list
ClosePlease login

No account yet? Register