Riho vs. Nyla
Rose vs. Yuka Sakazaki

Riho vs. Nyla Rose vs. Yuka Sakazaki

Date: June 29th, 2019
Event: AEW Fyter Fest 2019
Wrestlers: Riho, Nyla Rose, Yuka Sakazaki
Match type: Three-Way match

Riho, Nyla Rose and Yuka Sakazaki face off in a Three-Way match.

Add to list
ClosePlease login

No account yet? Register