Meiko Satomura vs.
Io Shirai

Meiko Satomura vs. Io Shirai
Date: April 19th, 2018
Event: Sendai Girls'
Wrestlers: Meiko Satomura, Io Shirai
Match type: joshi

Meiko Satomura faces off with Io Shirai.

Add to list
ClosePlease login

No account yet? Register